Umowa o współpracy

UMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta w dniu 4 września 2002 roku w Sejnach pomiędzy:

Fundacją Pogranicze z siedzibą w Sejnach, zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez Małgorzatę Sporek-Czyżewską, a Ośrodkiem ?Pogranicze ? sztuk, kultur, narodów? w Sejnach, zwanym dalej Ośrodkiem, reprezentowanym przez Wojciecha Szroedera.


PREAMBUŁA

Problematyka wielokulturowego dziedzictwa, styku narodów i religii, tożsamości i tolerancji, nabiera we współczesnym świecie olbrzymiego znaczenia. W naszym regionie świata dochodzi do tego proces zjednoczeniowy Europy, którego Polska staje się pełnoprawnym podmiotem. Nasze tradycje kulturowe nie tylko powinny zostać ocalone, ale także stanowić istotny wkład w dzieło integracji i rozwoju współczesnej Europy.

?Pogranicze? od początku swego istnienia tą problematyką się zajmuje i ma w tej dziedzinie bogate doświadczenia i możliwości. Sytuacja wymaga, żeby zainicjowana w małych Sejnach działalność dynamicznie się rozwijała, promieniując na inne regiony i kraje, kontynuując i promując jednocześnie w świecie tradycje tolerancji Rzeczypospolitej.

Aby idea i rozwój ?Pogranicza? zostały zachowane, aby udało się sprostać poroblemom z jakimi boryka się kultura i edukacja w okresie transformacji gospodarczej i społecznej, aby zapewnić wysoką pozycję polskiej inicjatywy w dziedzinie wielokulturowości na forum europejskim i światowym, niezbędna jest partnerska i intensywna współpraca dwóch instytucji połączonych zbieżnymi celami i zadaniami statutowymi: Ośrodka ?Pogranicze ? sztuk, kultur, narodów? i Fundacji Pogranicze.

Zatem mając na względzie, że:

1) Ośrodek i Fundacja prowadzą działalność statutową w zbliżonych obszarach zainteresowań, w szczególności w zakresie poznawania i promocji kultur pogranicza,

2) środki finansowe pozyskiwane przez Ośrodek nie są wystarczające dla prowadzonej działalności statutowej,

3) podstawą powodzenia w przedsięwzięciach kulturalnych jest współpraca podmiotów i osób,

4) od wielu lat trwa owocna współpraca Ośrodka i Fundacji przynosząca wymierne efekty i pozwalająca w pełnym wymiarze realizować program merytoryczny,

5) z mocy przepisów prawa dopuszczalne jest zawieranie umów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych.

Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę.


§ 1 Postanowienia wstępne

1. Strony zgodnie postanawiają podjąć współpracę polegającą na realizacji tych celów statutowych, które są tożsame dla Ośrodka i Fundacji.

2. Współpraca realizowana będzie w sposób zgodny z dokumentami statutowymi obu stron.


§ 2 Podstawowe zasady współpracy

Strony zgodnie postanawiają, że współpraca odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Współpraca zgodna będzie z właściwymi przepisami, tj. w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2) Z uwagi na swój status Ośrodek nie będzie przekazywał żadnych środków finansowych na rzecz Fundacji, która z kolei może przekazywać na rzecz Ośrodka darowizny, przy czym wymaga to zawarcia odrębnej umowy.

3) Ośrodek nie będzie finansował działalności Fundacji, która może przekazywać Ośrodkowi dotacje i darowizny.

4) Wszelki świadczenia realizowane wzajemnie przez strony będą nieodpłatne chyba, że strony postanowią odmiennie.


§ 3 Korzystanie z biura

Strony ustalają, że Fundacji służy prawo korzystania z biura Ośrodka w Sejnach w ten sposób, że:

1) Fundacja korzystać będzie z jednego pomieszczenia o powierzchni 25 metrów kwadratowych znajdującego się w siedzibie Ośrodka w Sejnach

2) Fundacja korzystać będzie z biura odpłatnie, na zasadach określonych w odrębnej umowie najmu

3) Fundacja korzystać będzie z biura Ośrodka przez czas nieoznaczony.


§ 4 Korzystanie ze sprzętu Fundacji

1. Strony ustalają, że Ośrodek korzystał będzie z wszelkiego rodzaju sprzętu wniesionego przez Fundację. Pod zbiorczym pojęciem sprzętu strony rozumieją sprzęt techniczny, biurowy i muzyczny, meble, a także inne urządzenia, które w przyszłości znajdą się w dyspozycji Fundacji.

2. Korzystanie ze sprzętu odbywać się będzie wg następujących zasad:

1) Ośrodek korzystał będzie ze sprzętu bez ograniczeń, ale w taki sposób nie kolidujący z działaniami Fundacji,

2) Ośrodek korzystał będzie ze sprzętu Fundacji nieodpłatnie, przy czym może zostać obciążony kosztami eksploatacji sprzętu stosownie do rzeczywistego stopnia żużycia sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.


§ 4 Biblioteka

1. Ośrodek prowadzi bibliotekę książek, wydawnictw i innych publikacji dotyczących kultur Europy Środkowowschodniej. W związku z tym zainteresowany jest pozyskiwaniem dla celów badawczych i edukacyjnych nowych pozycji.

2. Mając na względzie okoliczności wskazane w ust. 1 Fundacja zobowiązuje się, że wszystkie nabyte książki, czasopisma i publikacje dotyczące wyżej wymienionej problematyki przekazywać będzie w depozyt Ośrodkowi.

3. Ośrodek zobowiązuje się w ramach depozytu do:

1) prowadzenia szczegółowego inwentarza przedmiotów otrzymanych od Fundacji,

2) zamieszczania informacji o osobie właściciela w katalogu oraz metrykach poszczególnych obiektów,

3) dbał będzie o stan fizyczny przekazanych obiektów.

4. Ośrodek upoważniony jest do udostępniania dla celów naukowych i edukacyjnych otrzymanych od Fundacji obiektów. Zobowiązany jest jednak zapewnić zwrot tych obiektów. W przypadku, gdyby użytkownik odmówił zwrotu obiektu Ośrodek upoważniony, ale jednocześnie także i zobowiązany jest do podjęcia działań prawnych w imieniu Fundacji do odzyskania tych przedmiotów.

5. Depozyt nie powoduje po żadnej ze stron powstania obowiązku zapłaty wynagrodzenia.


§ 6 Wspólna realizacja przedsięwzięć kulturalnych

1. Strony postanawiają wspólnie realizować przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i naukowe zgodne z celami statutowymi Ośrodka i Fundacji.

2. Organizacja następować będzie wg następującego schematu:

I. przystąpienie do wspólnej realizacji danego przedsięwzięcia nie wymaga zawierania odrębnej umowy, konieczne jest jednak ustalenie zasad, według jakich zostanie dane przedsięwzięcie zorganizowane i za co strony są odpowiedzialne,

II. każda ze stron realizować będzie we własnym zakresie powierzony jej zakres czynności,

III. za zobowiązania zaciągnięte w toku realizacji danego przedsięwzięcia odpowiada ta strona, która je zaciągnęła,

IV. nie przewiduje się transferu środków finansowych pomiędzy Fundacją i Ośrodkiem, chyba że wynikać to będzie ze specyfiki danego przedsięwzięcia.


§ 7 Darowizny

1. Fundacja postanawia, że w miarę swoich możliwości finansowych, udzieli wsparcia finansowego Ośrodkowi w postaci finansowych i rzeczowych darowizn.

2. Darowizny takie nie będą poprzedzone aktem notarialnym, lecz mogą nastąpić w innej formie, o ile nastąpi fizyczne przekazanie darowizny.


§ 8 Zasady współpracy

1. Strony uzgadniają, że nie rzadziej niż raz na kwartał będą się spotykać celem ustalenia ramowych zasad współpracy.

2. Strony dopuszczają możliwość wzajemnego zapraszania swoich przedstawicieli na spotkania merytoryczne we własnych instytucjach.


§ 9 Okres obowiązywania niniejszej umowy

1. Umowa niniejsza określa ramowe zasady współpracy na czas nieokreślony.

2. Umowa może być rozwiązana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.


§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiana powyższej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.